Zippy Paws NomNomz – Steak 

Zippy Paws NomNomz – Steak squeaky, plush dog toy

No longer available
8″ x 5.5″ x 2.5″